انتخاب بهترین باطری

چگونه باطری مناسب را برای وسیله الکترونیکی خود انتخاب می کنید؟ در زیر به پاره ای از موارد مورد لزوم اشاره شده است:

Classification
Lithium
Batteries
Alkaline Primary
Carbon Zinc
Photo
Lithium
Silver
Oxide
Lithium
Button Cell
Alkaline
Button Cell
Zinc Air
Camelion Series
Music
MP3
Walkman
iPod®
CD/DVD/MiniDisc
Headphones
Boombox
Karaoke
AM/FM Radio
Cassette
Toys &
Games
Remote Control/Toys
Racing Car
Plays tation®
Blinker
Laser Point
Photo &
Video
Digital Camera
Liquid Crystal TVs
Portable Reader
CCTV/Surveillance
Analog Camera
Camcorder
Flashlight
Mobile &
Professional
Cellular & Cordless Phone
Bluetooth
Mobile Phone
PDA Phone
IP Phone
Blackberry®
Transceivers
Pagers
Notebook
Office
Appliances
Hand Copy/Fax Machines
Transcribers
Walkie Talkie
Watches & Electronics
Calculator
Car Alarm
Wi-Fi
PDA
Other
Clocks
Infrared Inductor
Micrometers
Interphones/telephones
Electronic lighters
Strobe lights
Autowinders
Shavers
IC/ID Cards
Hearing Aid
Smoke Alarm
Measuring Devices

قابل توجه :

برای صحت بیشتر اطلاعات به خصوصیات وسیله مورد استفاده خود رجوع کنید .

کملیون هیچ مسئولیتی را در قبال استفاده از اطلاعات جدول فوق قبول نمیکند .